Szymon Krzyszczuk Notariusz i tłumacz przysięgły języka angielskiego: Warszawa

Notariusz Szymon Krzyszczuk prowadzi Kancelarię Notarialną w Śródmieściu, Warszawa, ul. Chopina 5a lok. 3 (drugie piętro).

Notariusz Szymon Krzyszczuk posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości i dlatego jest uprawniony w trybie art. 2 § 3 ustawy Prawo o notariacie, do dokonywania wszystkich czynności notarialnych równolegle w języku polskim i angielskim, bez korzystania do tego celu z tłumacza przysięgłego. Jest również w stanie precyzyjnie w języku angielskim, udzielić stronie porady związanej z dokonywaną czynnością notarialną. Nasza kancelaria jest łatwo dostępna i mieści się w samym Centrum, Warszawa Śródmieście. Tani, dobry i kompetenty notariusz to prawdziwy skarb przy załatwianiu złozonych ale też i prostych czynności notarialnych.

W Kancelarii jak również na naszej stronie internetowej uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, cennik czyli wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Słowniczkiem Notariusza czyli objaśnieniem najważniejszych  pojęć związanych z usługami notarialnymi 
 Notariusz jest powołany
do dokonywania czynności, którym strony chcą lub są zobowiązane nadać formę notarialną takich jak na przykład: akty poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwa, protokoły zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, protesty weksli i czeków, sprzedaż nieruchomości, spadki, testamenty, umowy deweloperskie, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, sporządzanie umów spółek.

W zakresie swoich uprawnień, notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności prawnych jest odpowiedzialny aby czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Nasza kancelaria mieści się w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ulicy Chopina 5a

Notariusz jest zobowiązany
udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej odnośnie dokumentów niezbędnych do dokonania czynności (sporządzenia aktu notarialnego), wysokości taksy notarialnej oraz wysokości koniecznych podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. W tym celu prosimy o kontakt z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne oraz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. W przypadku czynności prawnej sprzecznej z prawem notariusz ma obowiązek odmówić jej wykonania. 

Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu 

Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Dlatego, z formalnego punktu widzenia, notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcowie prawni lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy. Jesteś w Centrum Warszawy, potrzebujesz notariusza? skontaktuj się z nami! Zadzwoń: 22-881-69-11

 

 

 

Szymon Kryszczyk

Notariusz Szymon Krzyszczuk dokonuje czynności notarialnych w kancelarii w Warszawa Śródmieście, przy ulicy Chopina 5a lok. 3 (II piętro - winda).

Może ona być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni jak również wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiści w kancelarii.

Mapka dojazdu do Kancelarii notarialnej:


Cennik. Taksa notarialna i podatki: Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone rozporządzeniem ministra, które uzależnione jest od wartości przedmiotu, rodzaju czynności notarialnej, stopnia jej zawiłości, nakładu pracy notariusza, czasu przeznaczonego na dokonanie czynności. Poza tym notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, a ponadto pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.

Polecamy stronę Krajowej Rady Notarialnej gdzie można uzyskać więcej informacji na ten temat: www.krn.org.pl 

Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście