Szymon Krzyszczuk Notariusz i tłumacz przysięgły języka angielskiego: Warszawa

 

Notariusz w Warszawie

Szymon Krzyszczuk

prowadzę Kancelarię Notarialną w Centrum Warszawy, w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Chopina 5a lok. 3 (drugie piętro).

Posiadam również uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zdałem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości i dlatego jest uprawniony w trybie art. 2 § 3 ustawy Prawo o notariacie, do dokonywania wszystkich czynności notarialnych równolegle w języku polskim i angielskim, bez korzystania do tego celu z tłumacza przysięgłego. Jest również w stanie precyzyjnie w języku angielskim, udzielić stronie porady związanej z dokonywaną czynnością notarialną. Nasza kancelaria jest łatwo dostępna i mieści się w samym Centrum, Warszawa Śródmieście. Tani, dobry i kompetenty notariusz to prawdziwy skarb przy załatwianiu złozonych ale też i prostych czynności notarialnych.Zapraszam też do zapoznania się z informacjami na temat moich usług tłumacza przysięgłego

W naszej kancelarii notarialnej w centrum Warszawy można uzyskać również pomoc mediatora. Anna Hupert-Gabryś ukończyła wiele kursów  mediacyjnych i oferuje szerokie usługi związane z rozwiązywaniem konfliktów z pomocą mediatora.

Na naszej stronie internetowej uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, cennik czyli wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Słowniczkiem Notariusza czyli objaśnieniem najważniejszych  pojęć związanych z usługami notarialnymi 
 


Notariusz jest powołany
do dokonywania czynności, którym strony chcą lub są zobowiązane nadać formę notarialną takich jak na przykład: akty poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwa, protokoły zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, protesty weksli i czeków, sprzedaż nieruchomości, spadki, testamenty, umowy deweloperskie, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, sporządzanie umów spółek.

W zakresie swoich uprawnień, notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności prawnych jest odpowiedzialny aby czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Nasza kancelaria mieści się w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ulicy Chopina 5a

Notariusz jest zobowiązany
udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej odnośnie dokumentów niezbędnych do dokonania czynności (sporządzenia aktu notarialnego), wysokości taksy notarialnej oraz wysokości koniecznych podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. W tym celu prosimy o kontakt z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Akty i dokumenty notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne oraz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. W przypadku czynności prawnej sprzecznej z prawem notariusz ma obowiązek odmówić jej wykonania. 

Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu 

Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Dlatego, z formalnego punktu widzenia, notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcowie prawni lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy. Jesteś w Centrum Warszawy, potrzebujesz notariusza? skontaktuj się z nami! Zadzwoń: 22-881-69-11
 

Szymon Krzyszczyk

Notariusz Szymon Krzyszczuk dokonuje czynności notarialnych w kancelarii w Warszawa Śródmieście, przy ulicy Chopina 5a lok. 3 (II piętro - winda). Mój Blog

Może ona być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni jak również wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiści w kancelarii.

Cennik. Taksa notarialna, opłaty i podatki: Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone rozporządzeniem ministra, które uzależnione jest od wartości przedmiotu, rodzaju czynności notarialnej, stopnia jej zawiłości, nakładu pracy notariusza, czasu przeznaczonego na dokonanie czynności. Poza tym notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, a ponadto pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie o opłatach notarialnych. W celu wyliczenia przybliżonych kosztów notarialnych można skorzystać z kalkulatora.

Mapka dojazdu do Kancelarii notarialnej:

Zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu w celu sprawdzenia Cennika mediatora i tłumacza przysięgłego
Polecamy stronę Krajowej Rady Notarialnej gdzie można uzyskać więcej informacji na ten temat: www.krn.org.pl 

Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście

 
Zapraszamy na naszą stronę z pomocnymi linkami notariusza oraz do strony z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania do notariusza.

Dodatkowo na naszym blogu poruszamy wiele ciekawych tematów związanych z usługami notariusza

Podstawowe akty prawne w pracy notariusza:
1. Prawo o notariacie. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 w sprawie maksymalnych stawek notarialnych
3. Kodeks postępowania cywilnego
4. Kodeks cywilny
5. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 
Wiecej informacji na temat notariuszy i ich roli znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia Notariuszy

Baza notariuszy w Warszawie: Izba notarialna