Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie oraz Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Jakie Czynności notarialne

wykonuje notariusz?

Akty notarialne to podstawowe czynności dokonywane przez notariusza. Zajmują one główne miejsce wśród pozostałych czynności notarialnych świadczonych przez notariusza. Forma aktu notarialnego polega na tym, że notariusz współuczestniczy w pisaniu i edytowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń - wcześniej złożonych przez strony, następnie odczytuje je stronom i po stwierdzeniu przez strony, że jego treść jest zgodna z zamierzeniami zainteresowanych, zostają one następnie podpisane przez notariusza oraz strony.
Oplaty notarialne. W mojej kancelarii jest możliwośc skorzystania też z mediatora , którym jest zastępca notarialny Anna Hupert-Gabryś

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Do zakresu dokonywanych przez naszą Kancelarię w Warszawie czynności, należy:
– sporządzanie aktów notarialnych,
– sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
– sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisów,
– sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
– spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń,
– spisywanie protokołów przyjęcia i odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu,
– spisywanie innych protokołów np. z przebiegu zdarzeń, losowania nagród itp.,
przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
– sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
– doręczanie oświadczeń,
sporządzanie protestów weksli i czeków,
– sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu 

Sprawdź opinie o naszej kancelarii  w Google!

Przy czym przeważające czynności w naszej Kancelarii notarialnej to:
– obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prywatnych i publicznych przez sporządzanie umów spółek, ich zmian oraz protokołów zgromadzeń,
– obrót prawami spółdzielczymi i nieruchomościami,
– umowy deweloperskie,
– poświadczenie dziedziczenia i działy spadków,
umowy majątkowe małżeńskie,
mediacje pomiędzy stronami
tłumaczenia przysięgłe aktów notarialnych
zapisy testamentowe

W naszej kancelarii notarialnej jest też możliwość skorzystania z usług tłumacza przysięgłego, jest to niezwykle istotne w przypadku dokumentów, które muszą być przetłumaczone przez takiego tłumacza. Oszczędza to czas oraz pieniądze naszych klentów. Tłumaczeniami przysięgłymi zajmuje się notariusz Szymon Krzyszczuk.

 Świadczymy też usługi mediacyjne w przypadku sporów pomiędzy stronami umowy. Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Naszym mediatorem jest Anna Hupert-Gabryś.
 

Ponadto notariusz bezpłatnie udziela wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych przez Państwa czynności w naszej Kancelarii.

Czynności notarialne sporządzane są w lokalu Kancelarii w samym centrum przy ulicy Chopina, Warszawa Śródmieście. Jednakże mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Słowniczkiem Notariusza czyli objaśnieniem najważniejszych  pojęć związanych z usługami notariusza w Warszawie Centrum Szymona Krzyszczuka.