Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie oraz Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Mediator w Warszawie

Anna Hupert-Gabryś

Kancelaria notarialna i mediacyjna w Warszawie
Mediator Anna Hupert-Gabryś ukończyła aplikację notarialną w Warszawie w roku 2012 uzyskując status zastępcy notariusza  w Warszawie Centrum, Śródmieście. Pracuje w notariacie od 2009 roku. Włada biegle językiem angielskim.

Mediator u notariusza        

Ukończone kursy:
Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów” szkolenie dla Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej,
Mediacja rodzinna – Szkolenie specjalistyczne” w Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie


Dlaczego to ja powinnam poprowadzić Państwa mediację w Warszawie?
Notariusz lub zastępca notarialny w swej pracy podlegając ustawie Prawo o notariacie, kieruje się podstawowymi zasadami obowiązującymi również w mediacji, które są następujące:
• zasada bezstronności - ustawowy obowiązek notariusza dbania o prawa i słuszny interes wszystkich stron czynności, a także osób trzecich, których te czynności dotyczą,

• zasada poufności - ustawowy obowiązek notariusza zachowania tajemnicy zawodowej, trwający także po zakończeniu pracy notariusza,

• zasada neutralności - ustawowy obowiązek notariusza niedokonywania czynności wobec osób bliskich, a także ustawowy zakaz zajmowania się pośrednictwem i doradztwem w interesach – co nie jest w sprzeczności z poniższym obowiązkiem udzielania informacji,

• zasada rzetelności - ustawowy obowiązek notariusza udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności;

Są to zasady postepowania, których przestrzeganie jest niezbędne dla Państwa komfortu psychicznego, zaufania i dzięki temu swobody w komunikowaniu mediatorowi swoich potrzeb i oczekiwań. Bez tego nie uda się osiągnąć porozumienia oraz realizacji celów obu stron sporu.

Ponadto jako zastępca notarialny w końcowej fazie mediacji i osiągnięciu ugody gwarantuje właściwe zredagowanie tekstu, w naszej kancelarii u notariusza w Warszawie, w sposób zgodny z prawem oraz precyzyjnie czytelny dla sądu, co gwarantuje szybkie zakończenie postępowania sądowego, oszczędność czasu i pieniędzy.

       

Kim jest mediator?
Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.

Mediacje - Biuletyn Sądu Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
Mediator w polskim porządku prawnym - Monografia prawnicza

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku.
Prezesi sądów okręgowych prowadzą listy stałych mediatorów, na które może zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki. Ponadto stały mediator musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Listy mediatorów mogą prowadzić również ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Listy te są przekazywane prezesowi sądu okręgowego (więcej informacji o listach mediatorów na naszym blogu). Ośrodki mediacyjne takie jak np.  OM notariuszy samodzielnie określają wymogi jakie musi spełniać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka.

Kto ponosi koszty mediacji w Warszawie?

• w sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają w całości strony.
W mediacji pozasądowej wysokość kosztów ustalają strony sporu wraz z mediatorem w umowie o mediację.
W mediacji ze skierowania sądu koszty mediacji określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Jakie są koszty mediacji?

Koszty mediacji w naszej kancelarii notarialnej ustalane są indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sporu.
W sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem koszty mediacji wynoszą 200 zł za pierwsze spotkanie i 150 zł za każde kolejne. Pełny cennik o opłaty naszej kancelarii.


Polskie akty prawne regulujące mediację w sprawach cywilnych i rodzinnych:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów), regulacja obowiązująca od 10 grudnia 2005 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438), z późniejszymi zmiany, w tym wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 poz. 623, z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122)
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062)
7. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)
8. Ustawa o z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów


 
 

Sprawdź opinie o naszej kancelarii  w Google!
Google opinions and reviews

Anna Hupert-Gabryś


Czym jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.
Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

 W mediacji cywilnej strony mogą zwolnić mediatora z obowiązku zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Zwolnienia z tajemnicy mogą dokonać wyłącznie wszystkie strony mediacji, zgoda jednej z nich nie jest wystarczająca

Ugoda zawarta przed mediatorem w Warszawie, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Jakie korzyści daje mediacja?
• Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
• Mediacja pomaga w utrzymaniu wzajemnych przyjaznych relacji.
• Mediacja pomaga w zrozumieniu wzajemnych potrzeb obu stron, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne oraz eskalację negatywnych emocji co jest częste przy sytuacji konfliktowej.

Jak sprawa trafia do mediacji?
• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.
• W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Kto decyduje o wyborze mediatora?
• Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów). Jak długo może trwać mediacja?
• Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Jak przebiega mediacja?
• Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
• Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
• Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
• Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
• Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

       

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?
• Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.

• W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
• Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
• Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
• Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
• W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:
Ośrodek mediacyjny notariuszy
Ulotka informacyjna MInisterstwa Sprawiedliwości
Co może mediator?
Mediacje w sprawie cywilnej - ile kosztuje?