Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego
 
 

Testament Spadek Darowizna
Pełnomocnictwo Umowa
Jakie Dokumenty są potrzebne w Warszawie?

W celu dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej kompletu dokumentów. Wymienione poniżej dokumenty są niezbędne do sporządzenia konkretnej umowy. Jeśli chodzi o opłaty i podatki notariusza w Warszawie to wynikają one z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i mogą być negocjowane. Na miejscu -jeśli będzie to wymagane do czynności notarialnych-  jest też możliwość skorzystania z usług tłumacza przysięgłego. W celu wyjaśnienia wielu nowych pojęć przygotowaliśmy słowniczek notariusza

W zakresie swoich uprawnień, notariusz w Warszawie działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności prawnych jest odpowiedzialny aby czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. 

Szymon Krzyszczuk Notariusz Warszawa

Umowy zbycia lokalu w Warszawie stanowiącego odrębną własność lub użytkowego, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub zamiany

a) podstawa nabycia prawa (wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (akt poświadczenia dziedziczenia) lub inna podstawa)
b) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej,
c) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności, a w przypadku spółki/działalności gospodarczej również odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Warszawie, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub zamiany

a) podstawa nabycia prawa,
b) zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługiwaniu zbywcy prawa do lokalu i stanie zadłużenia lub braku zaległości zbywcy,
c) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona),
d) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności, a w przypadku spółki/działalności gospodarczej również odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dane niezbędne notariuszowi do sporządzenia testamentu notarialnego w Warszawie:

a) dane osoby sporządzającej testament (Testatora), tj.: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości,
b) dane osoby powoływanej do spadku (Spadkobiercy). tj.: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia, a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, adres siedziby,
c) w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu.
Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu 

Dane i dokumenty niezbędne Notariuszowi przed dokonaniem umowy użyczenia:

a) dane Stron, tj. w przypadku osoby fizycznej: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
b) W zależności od rodzaju umowy: dowód rejestracyjny pojazdu, umowa użyczenia mieszkania

Sporządzenia pełnomocnictwa:
Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych
dokumentów

Depozyt Notarialny:
a) dane osoby składającej do depozytu pieniądze lub papiery wartościowe, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
b) kwota składana do depozytu
c) oznaczenie czynności, w związku z którą składany jest depozyt
d) oznaczenie obiektywnych warunków wydania depozytu, ze wskazaniem podmiotu uprawnionego do jego odebrania, numerów rachunków bankowych, na który depozyt ma zostać wydany (w przypadku złożenia do depozytu pieniędzy) oraz terminów wydania depozytu uprawnionemu
 

Sprawdź opinie o naszej kancelarii  w Google!
Google opinions and reviews

Umowy zbycia działek gruntu zabudowanych i niezabudowanych w Warszawie, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub zamiany

a) podstawa nabycia prawa
b) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej,
c) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu,
d) wypis z rejestru gruntów (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),
e) wyrys z mapy ewidencyjnej,
f) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności, a w przypadku spółki/działalności gospodarczej również odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty wymagane, do zawarcia umowy małżeńskiej majątkowej (intercyza):

a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności.

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana (wymagana jest forma aktu notarialnego). Umowa majątkowa małżeńska spisywana jest w formie aktu notarialnego przez notariusza, przed lub po zawarciu małżeństwa.W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.Ważną okolicznością umowy jest termin jej podpisania, a to dlatego, że nie może ona mieć mocy wstecznej. W konsekwencji sporządzenie intercyzy nie wyklucza wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe przed dniem jej podpisania.

Od paru lat coraz częściej dochodzi do legalizacji związku osób tej samej płci


Postępowanie spadkowe (poświadczenie dziedziczenia)

a) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
b) numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty, zaświadczenie Urzędu Miejskiego/Gminy),
c) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko,
d) odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia),
e) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
f) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności,
g) Notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.
Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu 

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:
a) podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne,
b) aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości, koszt – opłata sądowa 33zł. Ksiągi wieczyste Online

Nabycie własnościowego spóldzielczego prawa do lokalu w drodze spadku:
a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
b) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn

Nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w drodze darowizny od 2007r.:
a) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

Sporządzaniu protokołu walnego zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy:
a) Odpis z rejestru przedsiebiorców KRS.

Dokumenty wymagane przy umowie spółki z ograniczona odpowiedzialnością ( z o.o.) lub akcyjnej (S.A.):
Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów.
Prosimy o kontakt z naszą kancelarią (Warszawa Śródmieście) aby dokładnie ustalić jakie dokumenty są wymagane. Na miejscu jest możliwość skorzystania z usług tłumacza przysięgłego.

Zapraszamy też do zapoznania się z naszym Słowniczkiem czyli objaśnieniem najważniejszych  pojęć związanych z usługami notariusza w Warszawie Szymona Krzyszczuka.