Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego
 
 

Jakie Czynności notarialne
wykonuje notariusz w Warszawie?

Akty notarialne to podstawowe czynności dokonywane przez notariusza. Zajmują one główne miejsce wśród pozostałych czynności notarialnych świadczonych przez notariusza. Forma aktu notarialnego polega na tym, że notariusz współuczestniczy w pisaniu i edytowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń - wcześniej złożonych przez strony, następnie odczytuje je stronom i po stwierdzeniu przez strony, że jego treść jest zgodna z zamierzeniami zainteresowanych, zostają one następnie podpisane przez notariusza oraz strony.
Oplaty notarialne. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Do zakresu dokonywanych przez naszą Kancelarię w Warszawie czynności, należy:
– sporządzanie aktów notarialnych,
– sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
– sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisów,
– sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
– spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń,
– spisywanie protokołów przyjęcia i odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu,
– spisywanie innych protokołów np. z przebiegu zdarzeń, losowania nagród itp.,
przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
– sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
– doręczanie oświadczeń,
sporządzanie protestów weksli i czeków,
– sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu Zapraszamy też do naszego słowniczka notariusza oraz do strony z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania

Sprawdź opinie o naszej kancelarii  w Google!

Przy czym przeważające czynności w naszej Kancelarii notarialnej w Warszawie to:
– obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prywatnych i publicznych przez sporządzanie umów spółek, ich zmian oraz protokołów zgromadzeń,
– obrót prawami spółdzielczymi i nieruchomościami,
– umowy deweloperskie,
– poświadczenie dziedziczenia i działy spadków,
umowy majątkowe małżeńskie,
mediacje pomiędzy stronami
tłumaczenia przysięgłe aktów notarialnych
zapisy testamentowe

W naszej kancelarii notarialnej jest też możliwość skorzystania z usług tłumacza przysięgłego, jest to niezwykle istotne w przypadku dokumentów, które muszą być przetłumaczone przez takiego tłumacza. Oszczędza to czas naszych klentów. Tłumaczeniami przysięgłymi zajmuje się notariusz Szymon Krzyszczuk.
 

Ponadto notariusz bezpłatnie udziela wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych przez Państwa czynności w naszej Kancelarii.

Czynności notarialne sporządzane są w lokalu Kancelarii w samym centrum przy ulicy Chopina, Warszawa Śródmieście. Jednakże mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Słowniczkiem Notariusza czyli objaśnieniem najważniejszych  pojęć związanych z usługami notariusza w Warszawie Centrum Szymona Krzyszczuka.